Hello Wine lovers - Hello Rose lovers
Kosár 0

Biztonság és Adatvédelem

Biztonság és adatvédelem 

 

Adatvédelmi irányelvek

Annak érdekében, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk Önnek, szükségünk van néhány személyes adatára. Ezekre a következő feladatokhoz van szükségünk:

  • A rendelés megfelelő feldolgozása
    A tárolt információt, mint például korábbi vásárlásokat, szállítási és fizetési adatokat, számlákat, arra használjuk, hogy minden megrendelést a vásárlóink megelégedésére kezeljünk.
  • Wines n’ Roses hírlevelek és különleges ajánlatok küldése céljából (Amennyiben az ügyfél erre igényt tart)

Adatvédelem
Tiszteletben tartjuk személyes adatait és biztosítjuk afelől, hogy nem adjuk ki harmadik félnek az Ön egedélye nélkül. Minden adatot bizalmasan kezelünk, a nemzeti európai törvényhozás személyes adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseivel összhangban. A Wines n’ Roses teljes mértékben eleget tesz az 1998-as adatvédelmi, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (Infotv.) törvénynek.

Wines n' Roses adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91355/2015.

Biztonságos internetes felület 
Az Ön személyes adatai az interneten védelem alatt állnak egy biztonsági kapcsolat segítségével. Amikor megrendelést ad le a Wines n’ Roses honlapján, Ön egy biztonságos felületre lép be, amely az úgynevezett SSL technológián alapul. Ez az SSL technológia biztosítja, hogy személyes adatai védettek és nem láthatók vagy manipulálhatók egy harmadik fél által. A címsorban, a domain címben található "https" betűk jelzik, hogy ez biztonságos felület.

Cookies 
Keresőnk minden alkalommal, amikor Ön ellátogat honlapunkra, egy cookie-t helyez el számítógépén. A Cookie-k kis szöveges fájlok, amelyek arra szolgálnak, hogy felismerjék a felhasználót egy következő látogatás alkalmával. Ez azt jelenti, hogy amikor ismét meglátogatja a honlapot, nem fogja ugyanazt az információt kétszer megkapni és nem kell minden egyes alkalommal újra regisztrálnia.

Az adatok megváltoztatása
Ha kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban, ha meg szeretné tekinteni, vagy módosítani, illetve törölni személyes adatait, kérjük lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatunkkal.

 

Az Európai Unió Adatvédelmi Irányelvei

Minden adatot bizalmasan kezelünk a nemzeti európai törvényhozás személyes adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseivel összhangban. A Wines n’ Roses teljes mértékben eleget tesz a 2011. évi CXII. törvénynek és a 2015.10.01-i Adatvédelmi törvény (Infotv.) rendelkezéseinek.

 

Adatkezelési tájékoztató

Általános tájékoztatás

A nemzeti és az európai jog rendelkezései alapján Önt az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A jelen adatkezelési tájékoztató hatálya kiterjed weboldalunk és telefonos ügyfélszolgálatunk használatára, minden Ön által velünk kötött ügyletre, minden egymás közötti közlésünkre és minden velünk létrejött megállapodásra. A Miklós Pince Kft. (a továbbiakban: Miklós Pince) tiszteltben tartja a weboldal minden látogatójának és minden vásárlójának személyiségi jogait és személyes adatokhoz fűződő jogait.  

 

Az adatkezelés célja

A Miklós Pince Kft. gazdasági társaság, mely palackozott borok és vágott virágok offline és online értékesítésével foglalkozik. A Miklós Pince a személyes adatok kezelését kizárólag e tevékenység gyakorlása során – hozzájárulás alapján – végzi.

Az Ön személyes adatait a Wines n’ Roses ügyfél adatbázisa tartalmazza. Az adatbázis fellett az ellenőrzést a Miklós Pince végzi. Az általunk kezelt adatok az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokból (a megrendelő lapok kitöltése vagy a velünk való kapcsolattartás útján birtokunkba jutott adatok: az Ön neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, születési dátuma, az ügylet pénzügyi feltételei); az általunk automatikusan, az Ön látogatásai alkalmával honlapunkról gyűjtött adatokból  állnak össze. Az Ön adatai az Ön által adott megrendelés teljesítése és az Önnel való kapcsolattartás érdekében kerülnek felhasználásra, beleértve a Miklós Pince és partnerei által végzett marketing tevékenységet, a fizetési kötelezettségek teljesítését, a visszaélések megelőzését és a jogszabályi előírások maradéktalan teljesítését.

A Miklós Pince által végzett adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tartja nyilván. A hatósági felügyelet biztosítja az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatok jelenben és jövőben való bizalmas kezelését a hatályos nemzeti és európai jogszabályi rendelkezésekkel összhangban. 

Önnek jogában áll megtiltani, hogy személyes adatait marketing célokra használjuk. A Miklós Pince harmadik fél üzleti ajánlatát kizárólag a saját rendszerén keresztül továbbítja Önnek, személyes adatai harmadik fél részére történő átadása nélkül. Amennyiben Ön megtiltja üzleti partnereink kereskedelmi ajánlatainak az Ön címére történő közvetítését és a továbbiakban nem kíván kereskedelmi ajánlatokat kapni a Miklós PIncétől, illetve amennyiben adataiba be kíván tekinteni, úgy ügyfélszolgálatunkkal a 8060 Mór, Ezerjó utca 3. címen, a mikloscsabi@gmail.com emailcímen, valamint a  0620 315 2003-as számon tud kapcsolatba lépni.     

Az Ön írásbeli kérelmére a Miklós Pince tájékoztatást ad az Ön Miklós Pince által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ön személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Miklós Pince köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A tájékoztatás megtagadása esetén a Miklós Pince köteles írásban közölni Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására milyen jogi alapon sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Miklós Pince tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi E. fasor 22/C, www.naih.hu, a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről a Miklós Pince a Hatóságot évente, a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

Ha a Miklós Pince által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Miklós Pince rendelkezésére áll, a személyes adatot a Miklós Pince helyesbíti. Személyes adatainak helyesbítését írásban Ön is bármikor kérheti.

A Miklós Pince a személyes adatát törli, ha
a) kezelése jogellenes;
b) Ön - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - kéri;
c) az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Ha a Miklós PInce az Ön helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén a Miklós Pince tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Miklós PInce a megrendeléseket (beleértve a megrendelésekhez kapcsolódó személyes adatokat és számlázási adatokat) a szavatossági jogok gyakorlása érdekében 5 évig megőrzi. Amennyiben Ön a megrendelésekhez kapcsolódó személyes adatok és/vagy számlázási adatok törlése iránti kérelemmel fordul a Miklós Pincéhez, akkor a Miklós Pince az Infotv. 17. § (4) bekezdése alapján a személyes adatokat törlés helyett zárolhatja. Az adatok zárolása esetén a Miklós Pince a törlési kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles Önnel írásban felvenni a kapcsolatot és hozzájárulását kérni ahhoz, hogy adatait a jótállási és szavatossági igényei biztosítása céljából tovább kezelhesse. Amennyiben Ön a megkeresés megtörténtétől számított 8 napon belül írásban hozzájárul az adatok további kezeléséhez, úgy a Miklós Pince jogosult az adatok jótállási, illetve szavatossági időre való kezelésére azzal, hogy a továbbiakban az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja lesz, nem pedig az Infotv. 17. § (4) bekezdése. Amennyiben Ön a megkeresés megtörténtétől számított 8 napon belül írásban nem járul hozzá az adatok további kezeléséhez, úgy a Miklós Pince az adatokat haladéktalanul törli, mely esetben Ön jótállási, illetve szavatossági jogait kizárólag a vásárláshoz kapcsolódó eredeti okiratok bemutatásával tudja gyakorolni.  

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a 2001. évi CVIII. törvény és a 2015. évi Adatvédelmi törvény (Infotv.)

 

Biztonságos online környezet 

A Miklós Pince megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön adatai elvesztésének, megsemmisülésének, nem szándékolt megváltozásának vagy harmadik személy általi jogosulatlan megszerzésének megelőzéséhez szükségesek.

 

Az Ön e-mail címe

Az Ön e-mail címét kizárólag előzetes hozzájárulása birtokában vagy abban az esetben használjuk kereskedelmi célra, ha Ön e-mail címét megrendeléséhez kapcsolódóan bocsátja rendelkezésünkre. Az Ön e-mail címét semmilyen módon nem adjuk át harmadik személy vagy üzleti partnereink részére.Miklós Pince harmadik fél üzleti ajánlatát kizárólag a saját rendszerén keresztül továbbítja Önnek, személyes adatai harmadik fél részére történő átadása nélkül. Kereskedelmi hírleveleinkről Ön bármikor leiratkozhat az üzenetben található linken keresztül.

 

Nyereményjátékok és promóciók

Az Ön személyes adatai szükségesek az online nyereményjátékok és a promóciók megfelelő lebonyolításához, például a nyertesekkel való kapcsolatfelvételhez. A nyereményjátékok és promóciók feltételei és szabályai alkalmanként különbözőek, ezeket az eseményhez kapcsolódó dokumentáció minden esetben részletesen tartalmazza. 


Az Adatkezelési tájékoztató módosítása  

A Miklós Pince fenntartja a jogot az Adatkezelési tájékoztató módosításához. A módosításokat Ön a www.WinesnRoses.hu honlapon tudja nyomon követni. 

 

Információ gyűjtés és felhasználás

Mint sok más honlap, a www.WinesnRoses.hu is cookie-kat és web beacon-oket (más néven tiszta GIF technológiát vagy action tag-eket) használ a honlapon való navigációja felgyorsítása, az Ön azonosítása, keresési preferenciáinak meghatározása és honlap használati szokásainak rögzítése érdekében.

  1. A cookie-k apró információ szeletek, melyek szöveg fájlként kerülnek eltárolásra az Ön internet böngészőjén.  
  2. A legtöbb internet böngésző gyárilag cookie-k használatára van beállítva. Ön beállíthatja a böngészőjét cookie-k fogadásának megtagadására, illetve eltávolíthatja a cookie-kat számítógépe meghajtójáról, azonban ha ezt teszi, a weboldal bizonyos részeihez nem fog hozzáférni, illetve a weboldal bizonyos részeit nem fogja tudni használni. A cookie-k használata termékek kiválasztásához, vásárló kosárba helyezéséhez és megvásárlásához szükséges. Ha Ön ezek bármelyikét teszi, rögzítjük böngészési útvonalát és vásárlását. A WWW.WINESNROSES.HU HONLAPON TALÁLHATÓ COOKIE-K NEM TUDNAK ÉS NEM IS PRÓBÁLNAK BEHATOLNI MEGHAJTÓJÁBA AZ ÖN BIZALMAS ADATAINAK MEGSZERZÉSE CÉLJÁBÓL. A honlapon lévő cookie-k nem minősülnek "spyware"-nek.
  3. A web beacon-ok a cookie-k szállításában vesznek részt és abban nyújtanak segítséget, hogy meghatározzuk a honlap látogatottságát. Példaként hozható fel, hogy a honlap valamennyi elektronikus képe, így különösen a hirdetési banner-ek web beacon-ként tudnak funkcionálni.
  4. Log file-ok. Mint sok más weboldal esetében, a mi site szerverünk is automatikusan felismeri az internet URL-t, melyről Ön belép a weboldalra. Arra is képesek vagyunk, hogy azonosítsuk az internet protokoll ("IP") címét, internet szolgáltatóját, a rendszer adminisztrátora időbélyegzőjét, látogatási útját, a hibaelhárítási módokat. (Az IP cím megjelöli az Ön számítógépének elhelyezkedését az interneten.)

 

Cookie-k

A Wines n’ Roses azzal a céllal helyez el cookie-kat az Ön számítógépén, hogy online tapasztalatait javítsa. A cookie-k lehetővé teszik, hogy emlékezzünk a jelszavára, a megtöltött bevásárló kosarát a honlap elhagyását követően is megőrizzük vagy akár eltároljuk az Ön által választott nyelvet. Cookie-k hiányában Önnek minden egyes belépés alkalmával be kellene állítania valamennyi preferenciát. 
A cookie-k egyáltalán nem veszélyesek a számítógépére.
A cookie-k nem terjesztenek számítógépes vírust. Minden cookie egyedi és csak az a szerver tudja olvasni, amely telepítette azt az Ön rendszerére. 
A cookie-k legfontosabb funkciója, hogy időt takarítnak meg nekünk. A cookie-k elsődleges célja, hogy a szervert tájékoztassák arról, hogy Ön visszatért a weboldalra. 
Például, ha Ön regisztrált felhasználó, egy cookie segíti a weboldalt működtető szervert abban, hogy megtalálja az Ön adatait. Ez rendkívül hasznos ahhoz, hogy egyszerűsödjön az Ön személyes adatainak azonosítása, beleértve a felhasználói azonosítót, a szállítási címet, stb. Ha Ön visszatér hozzánk, a rendszer automatikusan előhívja az adatait, ami jelentősen egyszerűsíti a weboldal használatát.

Például:
Bármely korábban megadott szállítási cím jelszóval védhető és automatikusan eltárolható, így ezen adatok újbóli kitöltése nem szükséges.

Valamennyi Wines n’ Roses weboldal az alábbi cookie-kat használja:

Cookie célja

Technikai megnevezés

Élettartam

Egyéb információk

Szakasz nyomon követése

Sid

Szakasz

Amikor Ön a weboldalra látogat, új szakasz kezdődik. Ezek az információk az Ön igényei és adatai rögzítéséhez szükségesek, beleértve az Ön felhasználói státuszát, aktuális vásárló kosarát, stb. Valamennyi információ az alkalmazás szerverén kerül eltárolásra és a cookie-ban mentett szakasz azonosító útján érhető el. Amikor Ön bezárja a böngészőt, a cookie elveszik és a szakasz lezárul.

Oldal cache-ben tárolása

pgid

Szakasz

Weboldalunk külön tárolja a cache-ben a “non-https” oldalakat a visszajelzések felgyorsítása érdekében. Előfordul, hogy ezek az oldalak üzleti előírások miatt felhasználói csoportonként különböznek. Ugyanannak az oldalnak ezek a különböző verziói a cache-ben a cookie-ban tárolt pgid érték alapján kerülnek elkülönítésre. Amikor Ön bezárja a böngészőt, a cookie elveszik és a szakasz lezárul.

Felhasználó nyomon követése

AuthenticationStateToken-*

Szakasz

Ezen cookie-k használata a hozzáférés ellenőrzése és a felhasználói adatok védelme érdekében szükséges.

userid-*

Szakasz

 

 

Felhasználói bejelentkezésre emlékezés

*-LoginCookie

 

Ezek a cookie-k lehetővé teszik a honlapra való visszatéréskor az automatikus bejelentkezést és új szakasz indítását.

*-PasswordCookie

A felhasználó által választott nyelv azonosítása

LanguageRedirectURL

 

Ez a cookie lehetővé teszi a felhasználó által kiválasztott nyelvre való emlékezést. A felhasználó weboldalra való belépésekor a weboldal a kiválasztott nyelven jelenik meg.

Érdekeltségek  nyomon követése

Network

 

Az adatforgalom több érdekeltségtől (leányvállalattól) érkezik a Wines n’ Roses-hez. A megrendelés megfelelő érdekeltséghez való továbbítása érdekében szükséges az érintett érdekeltség azonosítása. Az érdekeltségeket nyomon követő cookie-k  útján valamely megrendelés visszaigazolása esetén a megrendelések adott érdekeltséghez való továbbítása történik.

TT2_*

 

Oldal nyomon követése

__utma

2 év

Ezek a cookie-k a látogatói szokásokról gyűjtenek információt, melyet jelentések készítésére és a site fejlesztésére használunk. A cookie-k egyedi azonosításra alkalmatlan információkat gyűjtenek, különösen a látogatók számáról, a látogatók által korábban használt webhelyről és a látogatók által látogatott site-okról.

További információk a Google honlapján elérhetők.

 

 

 

__utmb

30 min

 

 

 

__utmc

Szakasz

 

 

__utmz

6 hónap

 

 

 

__utmv

2 év

 

 

 

Cookie-k törlése

Cookie-k törlése Internet Explorer 7-ben és 8-ban

1. Klikkeljen az “Extra” feliratra.
2. Klikkeljen a “Delete” feliratra a “General” címen, a “Browser history” alatt. 
3. A következő lehetőségei vannak:
• Internet Explorer 7 esetén: Klikkeljen a “Delete cookies” feliratra, majd a “Yes”-re, melyet a “Close” követ. 
• Internet Explorer 8 esetén: Lépjen a “Cookies” mezőre, majd klikkeljen a “Delete” feliratra. 
4. Klikkeljen az “OK”-ra.

Cookie-k törlése Firefox-ban

1. Menjen az “Extra” > “Options” > “Privacy” mezőre.  
2. Klikkeljen a “Delete recent history” feliratra. 
3. A “Details” cím alatt megjelölheti, pontosan mit kíván törölni. Minden esetben válassza a “Cookies” mezőt.  

Cookie-k törlése Chrome-ban

1. Klikkeljen a jobb felső sarokban található kulcsra.   
2. Klikkeljen a “Settings” feliratra. 
3. Válassza ki az “Advanced options” mezőt.  
4. A “Privacy” cím alatt klikkeljen a “Delete browser data” feliratra. 
5. Jelölje be a “Delete cookies and other site data” mezőt.  
6. Klikkeljen a “Delete browser data” feliratra.

Cookie-k törlése Safari-ban

1. Nyissa meg a Safari-t, ami egy iránytű formájú kék ikonként jelenik meg. 
2. A képernyő tetején válassza a “Safari”-t, majd klikkeljen a “Preferences” feliratra. 
3. Klikkeljen a “Security” feliratra az új ablak tetején.
4. Klikkeljen a “Show cookies” feliratra.  
5. Klikkeljen a “Delete all” feliratra, majd újra a “Delete all” feliratra.

 

Jogorvoslatok

A Hatóságnál bejelentéssel Ön vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

 

 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Miklós Pince Kft.
Bejegyzett székhely: 8060 Mór, Ezerjó u. 3.
Postacím: 8060 Mór, Ezerjó u. 3.
Cégjegyzékszám: 07-09-017950
Adószám: 13536974-2-07
Telefon: 06 20 315 2003
Honlap: www.WinesnRoses.hu
E-mail: mikloscsabi@gmail.com
Képviselő: Miklós Csaba