Hello Wine lovers - Hello Rose lovers
Kosár 0

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Miklós Pince Kft.

2017.01.04. 

 1. § Általános rendelkezések

1.1 A Miklós Pince Kft. (a továbbiakban: Miklós Pince) által közzétett nyomtatott

katalógusokra és egyéb publikációkra, a Wines n’ Roses honlap (www.winesnroses.hu, a

továbbiakban: honlap) használatára, továbbá a Miklós Pince által szállított áruk, illetve a

Miklós Pince által nyújtott szolgáltatások értékesítésére a jelen Általános szerződési feltételek,

valamint a Kiegészítő Rendelkezések vonatkoznak. Az Általános szerződési feltételek és a Kiegészítő Rendelkezések egyaránt a szerződés részét képezik és bármely jogvita esetén megfelelően irányadók. A Kiegészítő Rendelkezések a jelen Általános szerződési feltételek 9. oldalán kerülnek feltüntetésre. A Miklós Pincétől való megrendeléssel Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Ön vagy vásárló) elfogadja a megrendeléskor hatályos Általános szerződési feltételeket, beleértve a Kiegészítő Rendelkezéseket is. Kérjük, hogy megrendelés esetén olvassa el a jelen Általános szerződési feltételeket, valamint a Kiegészítő Rendelkezéseket és kizárólag akkor rendeljen, ha azokat megértette és teljes körűen elfogadja.

 

1.2 Kizárólag 18 éven felüli személy jogosult önállóan a Wines n’ Roses honlap használatára, illetve a Wines n’ Rosestől való rendelésre. Amennyiben Ön 18 év alatti, törvényes képviselője útján jogosult a Wines n’ Roses honlap használatára, illetve a Miklós Pincétől való rendelésre. Kérjük, hogy 18 év alatti személy a honlapot kizárólag a fentiek szerint használja, illetőleg a Miklós Pincétől kizárólag a fentiek szerint rendeljen.

 

1.3 Ön a honlapon keresztül, vagy  a +36 20 315 2003 ügyfélszolgálati telefonszámon és a mikloscsabi@gmail.com emailcímen tudja megrendelését eljuttatni a Wines n’ Roses részére. A fenti telefonszám Hétfőtől – Szombatig 10.00-18.00 óráig elérhető.

 

2.§ Az eladó

2.1 A jelen Általános szerződési feltételek és a Kiegészítő Rendelkezések a Miklós Pince valamennyi áru értékesítésére és szolgáltatás nyújtására vonatkoznak. A Miklós Pince cégadatait és elérhetőségét a Kiegészítő Rendelkezések tartalmazzák.

 

3.§ Az áruk, vásárlás, szállítás

3.1 Az áruk és szolgáltatások leírását, mennyiségét, minőségét, árát, ÁFA tartalmát, szállítási

költségét és a szállításhoz rendelhető biztosítás szabályait a honlap, a katalógusok, a

megrendelő oldal és a megrendelő nyomtatvány tartalmazzák. A fentiekben található, az

árukra és szolgáltatásokra vonatkozó illusztrációk, leírások és egyéb információk az árakra, az

ÁFA tartalomra, a szállítási költségekre és a szállításhoz rendelhető biztosításra vonatkozó

adatoktól eltekintve kizárólag tájékoztató jellegűek. A Miklós Pince jogosult arra, hogy az árukat,

illetve szolgáltatásokat saját döntése alapján megváltoztassa akár az Ön értesítése nélkül is,

feltéve, hogy ezen változtatások nem anyagi természetűek.

 

3.2 Az Ön megrendelése alapján a szerződés Ön, mint vásárló és a Miklós Pince, mint eladó között a megrendelt áruk kiszállításával jön létre, feltéve, hogy Ön nem áll el megrendelésétől (nem

vonja vissza megrendelését) még ezt megelőzően vagy a Miklós Pince nem értesíti Önt arról, hogy

megrendelését nem tudja elfogadni. A Miklós Pincének jogában áll bármely megrendelést

visszautasítani. Amennyiben Ön postai úton rendel és a Miklós PInce számára megadja e-mail

címét, a Miklós Pince e-mailben visszaigazolja megrendelését és tájékoztatja Önt a szállítás várható

időpontjáról. Megrendelése lemondás hiányában minden esetben fizetési kötelezettséggel

jár. Amennyiben Ön nem tart igényt a megrendelésére vagy a megrendelt áru átvételéről

nem tud gondoskodni, úgy Ön köteles a megrendelést még a számlázás és kiszállítás előtt

lemondani (visszavonni) a Miklós Pince ügyfélszolgálatán.

 

3.3 Önnek jogában áll, hogy a megrendelt áru kézhezvételétől számított 14 napon belül a

szerződéstől elálljon. Amennyiben Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, kérjük, hogy elállási

szándékát ügyfélszolgálatunk felé e-mail-ben, postai levélben, faxon vagy telefonon

bejelenteni szíveskedjen, ügyfélszámára hivatkozással. Kérjük, hogy elállása esetén küldje

vissza az elállással érintett árukat eredeti csomagolásukban a Miklós Pincéhez a Kiegészítő

Rendelkezésekben írt postacímre és a Miklós Pince visszatéríti Önnek az Ön által teljesített

összeget. Kivételt ezalól a szállítási díj képez. Elállás esetén Önt terheli a

visszaküldés postaköltsége és a visszaküldéshez kapcsolódó esetleges csomagolási költség is.

Elállás esetén Ön és a Miklós Pince között a megrendelést megelőző állapot visszaállítására kerül

sor, a felek oldalán keletkezett előnyök kölcsönös elszámolásával. Amennyiben Ön a

megrendelt árut részben vagy egészében csak elhasznált vagy sérült állapotban tudja

visszaszolgáltatni, úgy Ön a Miklós Pince ebből eredő kárát köteles megtéríteni. A fenti esetben Ön

csak addig a mértékig köteles kártérítésre, amely az áru kipróbáláshoz szükséges

igénybevételt meghaladó mértékű használatából, elhasználódásából adódik. A fentiek

értelmezése során az áru kipróbálása alatt az áru üzletben való megvásárlása esetén szokásos

mértékű használatot kell alapul venni. Az elállási nyilatkozat megküldése és az áru

visszaküldése esetén a felek közötti elszámolásra 14 napon belül kerül sor. Ezen határidő az

Ön vonatkozásában az elállási nyilatkozat megküldésének időpontjában, a Miklós Pince

vonatkozásában az elállási nyilatkozat és az áru Miklós Pince részére való kézbesítésének

időpontjában veszi kezdetét.

 

3.4 A Miklós PInce eljár annak érdekében, hogy az Ön által megrendelt árukat Önhöz eljuttassa. Az

áruk és szolgáltatások elérhetősége rendelkezésre állásuktól függően változhat, illetve a

Miklós Pince akár az Ön megrendelését követően is jogosult arra, hogy az eladásra kínált áruk körét megváltoztassa. Amennyiben az Ön megrendelése egészben vagy részben nem teljesíthető, a

Miklós Pince haladéktalanul értesíti Önt. Ha a megrendelt áruk egészben vagy részben

elérhetetlenné válnak, a Miklós Pince jogosult arra, hogy azonos vagy jobb minőségű helyettesítő

terméket szállítson, vagy az Ön megrendelését csak részben teljesítse. Ha Ön a helyettesítő

termékre nem tart igényt, kérjük, hogy ezen termék vonatkozásában elállási jogát a termék

kézhezvételétől számított 14 napon belül a Miklós Pince felé gyakorolja postai levél, e-mail, fax

vagy telefon útján. Ebben az esetben a Miklós Pince a jogszabályi előírások szerint intézkedik az Ön

által teljesített összeg visszatérítése iránt. Az áruk visszaküldésével, visszavételével

kapcsolatban a Miklós Pince ügyfélszolgálata jár el. Az áruk, ajándékok és nyeremények

tulajdonságai változhatnak. Ilyen jellegű változás esetén a Miklós Pince biztosítja, hogy a

helyettesítő termék minősége és értéke meghaladja az eredeti termék minőségét és értékét.

 

3.5 Amennyiben a megrendelt áru sérülten vagy hibásan érkezik, kérjük a kézhezvételtől

számított 14 napon belül vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal (a Kiegészítő

Rendelkezésekben feltüntetett elérhetőségeken) annak érdekében, hogy intézni tudjuk az

áru kijavítását, kicserélését vagy a teljesített összeg visszatérítését.

 

3.6 Amikor Ön árut rendel a Miklós Pincétől, megrendelése ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat abban az esetben minősül a Miklós Pince által elfogadottnak, ha a Miklós Pince a megrendelt árut részben vagy egészben megküldi Önnek, vagy az Ön megrendelésének elfogadását Ön felé postai úton vagy e-mail-ben visszaigazolja. Ezen esetekben a szerződés létrejöttét a szállítólevél kiállítása vagy a megrendelés visszaigazolás postai feladása vagy e-mail-ben való megküldése támasztja alá.

Az internet útján történt megrendelés Miklós Pince általi kézhezvétele önmagában nem jelenti a

megrendelés Miklós Pince általi elfogadását.

 

3.7 A Miklós Pince eljár annak érdekében, hogy biztosítsa az Ön megrendelésének teljesítését,

lehetőség szerint az Ön által kért időpontban. Amennyiben a Miklós Pince az Ön által kért

időpontban a megrendelést teljesíteni nem tudja, a megrendelés teljesítésére az Ön által kért

időponthoz lehetőség szerint legközelebb eső időpontban kerül sor, akár az Ön által kért

időpontot megelőzően, akár azt követően.

 

3.8 A Miklós Pinceaz Ön megrendelését az Ön által megjelölt szállítási címre teljesíti. Fontos, hogy Ön pontosan megjelölje a szállítási címet. A Miklós Pince kizárja felelősségét arra az esetre,

amennyiben a megrendelt áru az Ön által megjelöltek szerint kézbesítésre kerül, azonban

utóbb, a kézbesítést követően bármilyen áruhiány vagy sérülés merül fel. Az áru

kézbesítésében a DPD futárszolgálat mellett saját ügyfélszolgálatunk és saját futárunk működik közre.

 

3.9 A kézbesítésre kizárólag abban az országban kerül sor, ahol Ön az árut megrendelte.

Postafiókba történő kézbesítés nem lehetséges, illetve az ország azon pontjaiban történő

kézbesítés sem lehetséges, ahol a DPD kézbesítő szolgáltatása nem működik. A

kézbesítés általában körülbelül 1-2 munkanapot vesz igénybe attól kezdve, hogy a Miklós Pince

megkapja az Ön megrendelését. A kézbesítés időtartama bizonyos esetekben – a környezeti

vagy időjárási viszonyoktól függően, illetve amennyiben a megrendelő ezt kifejezetten kéri –

akár jelentősen meghaladhatja az 1-2 munkanapot.

 

3.10 A jelen Általános szerződési feltételek és Kiegészítő Rendelkezések Önre nézve kizárólag

akkor irányadók, ha az Ön kézbesítési címe Magyarország területére esik.

 

3.11 Az Ön által megrendelt termék csomagolásának megkezdését megelőző napig Ön jogosult

arra, hogy megrendelését ügyfélszolgálatunk felé történő bejelentés útján, bármiféle külön

fizetési kötelezettség nélkül megváltoztassa vagy visszavonja. Erre kizárólag abban az esetben

van lehetőség, ha a termék csomagolásának megkezdését megelőző napig a fentiek szerinti

bejelentés ügyfélszolgálatunkhoz beérkezik. A csomagolás megkezdésének várható

időpontjáról, illetve a csomagolás megtörténtéről ügyfélszolgálatunktól tud tájékoztatást

kérni.

 

3.12 Szeretnénk tájékoztatni, hogy a megrendelt és leszállított, de át nem vett csomagok a szigorú

előírások értelmében megsemmisítésre kerültek, ezzel komoly veszteséget generálva

cégünknek. Amennyiben Ön a megrendelt és társaságunk által postai úton megküldött terméke(ke)t nem veszi át, a Ptk. 6:215. és 6:135. §-okban foglaltak alapján szerződésszegést követ el, mellyel

kárt okoz cégünknek. Ebben az esetben a Ptk. 6:143. § alapján kártérítés címén meg kell

téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt, így társaságunk – a tényleges károkat el

nem érő összegben – átalány kártérítést érvényesít, melynek összege csomagonként

3.000 Ft. A fenti esetben tehát a keletkezett költségek részleges fedezése céljából (áruérték,

csomagolás, kiszállítás, postaközpontba visszaszállítás, megsemmisítés díja) csomagonként

3.000 Ft megfizetésére kötelezzük Önt, mely fizetési kötelezettségéről levélben kap tőlünk

értesítést.

 

 1. § Árak és fizetési feltételek

4.1 Az árakat magyar forintban tüntetjük fel. Az árak a megjelenés időpontjában érvényesek,

azonban utóbb megváltozhatnak. A katalógusban közölt árak a katalógus érvényességéig és

mindig szezonálisan érvényesek. A katalógusok érvényessége megtalálható az adott

katalógusban.

 

4.2 Az Ön megrendelése ajánlatot képez aMiklós Pince felé arra vonatkozóan, hogy Ön az árut a

Miklós Pince által közzétett áron meg kívánja vásárolni. A Miklós Pince fenntartja magának a jogot, hogy Öntől előleget kérjen, vagy megrendelését visszautasítsa, ha Ön a Miklós Pince felé fennálló korábbi fizetési kötelezettségét maradéktalanul nem teljesítette.

 

4.3 A Miklós Pince által feltüntetett árak nem tartalmazzák a csomagolási költséget, a szállítási

költséget és a környezetvédelmi termékdíjakat, illetve az egyéb, jogszabályban előírt és az

adott termék értékesítéséhez kapcsolódó környezetvédelmi költségeket, azonban a

meghirdetés időpontjában aktuális ÁFA-t tartalmazzák. A Miklós PInce garantálja, hogy nem emeli

termékei árát a weboldalán, üzleti ajánlatában vagy a katalógusában közölt árhoz képest,

amennyiben Ön rendelését az adott szezonra vonatkozóan a weboldalon, üzleti ajánlatban

vagy a katalógusban közzétett megrendelési határidőn belül leadja. A weboldalon, az üzleti

ajánlatban vagy a katalógusban szereplő árak eltérhetnek. Amennyiben az ÁFA mértéke

emelkedik egy katalógus vagy árlista érvényességi ideje alatt, a Miklós Pince jogosult arra, hogy az

ÁFA emelkedése miatt felmerülő többletköltséget Önre terhelje.

A csomagolási költség és szállítási költség megrendelésenként 3.000- Ft.

 

4.4 Amennyiben valamely ár adminisztratív hiba miatt tévesen kerül feltüntetésre, úgy a Miklós Pince nem köteles az árut a tévesen feltüntetett áron értékesíteni. Ebben az esetben a Miklós Pince tájékoztatja Önt a helyes árról és Önnek jogában áll ezen árat elfogadni vagy

megrendelésétől elállni.

 

4.5 A vételár megfizetésére vonatkozóan a Kiegészítő Rendelkezésekben foglaltak megfelelően

irányadók.

 

4.6 Amennyiben Ön esedékessé vált fizetési kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget,

úgy a Miklós Pince a követelés összegén túlmenően jogosult behajtási költségátalányt felszámítani,

melynek mértéke 750.000,- Ft összegű tartozásig legfeljebb a tartozás összegének 15%-a, míg

705.001,- Ft - 1.500.000,- Ft összegű tartozás esetén legfeljebb a tartozás összegének 10%-a

lehet, de bármely esetben minimálisan 12.000,- Ft. Önnek lehetősége van annak

bizonyítására, hogy a tényleges behajtási költség a fenti mérték szerint számítandó összegnél

alacsonyabb, mely esetben behajtási költségként ezen alacsonyabb összeg számítható fel.

 

 1. § Szavatosság

A Miklós Pince az általa szállított áruk minőségét a jelen Általános szerződési feltételek, a Miklós Pince által közzétett leírások, illetve a hatályos jogszabályi előírások szerint szavatolja. A

szavatossági időszak kezdete a számla kiállításának dátuma. Amennyiben a Miklós Pince az Ön

szavatossági igényét megalapozottnak ítéli és Öntől az áru visszaküldését kéri, úgy a

visszaküldés költségét a Miklós Pince viseli. A megalapozatlan igényekkel kapcsolatban felmerülő

költségek a vásárlót terhelik.

 

5.2 A fenti szavatosság nem terjed ki arra az esetre, ha

- a hiba, károsodás az áru vásárló általi, nem megfelelő kezeléséből ered,

- a hiba, károsodás a növény kezelésére vonatkozó előírások be nem

tartásából ered,

- a hiba, károsodás mértéke nem haladja meg a szokásos használatból eredő elhasználódás

mértékét,

- a hibát, károsodást a vásárló szándékos, jogellenes magatartása idézi elő,

- a hiba, károsodás az áru vásárlónak felróható késedelmes átvételéből ered (pl. ha a vásárló

értesítés ellenére sem veszi át az árut és amiatt az áru több héten át a postán marad).

A szavatossági jog fennállására és gyakorlására a fentiekben írtakon túl a hatályos jogszabályi

rendelkezések megfelelően irányadók.

 

 1. § Kockázatviselés, tulajdonszerzés

6.1. Az áru vonatkozásában a kár és a veszteség kockázata a kiszállítás időpontjától terheli Önt,

vagy ha Ön nem tudta átvenni az árut, akkor attól az időponttól, amikor a Miklós Pince

megkísérelte Önnek a megadott kézbesítési címen kézbesíteni az árut. A Miklós Pince-t az áru

vonatkozásában bekövetkező kárért és veszteségért nem terheli felelősség azt követően,

hogy az árut az Ön kézbesítési utasításai szerint kézbesítette, feltéve, hogy az áru a

kézbesítéskor hibátlan volt.

 

6.2. Az áru tulajdonjogát Ön akkor szerzi meg, ha az áru Önnek kézbesítésre került és Ön az áru

megvásárlásához kapcsolódó fizetési kötelezettségét a Miklós Pince felé maradéktalanul

teljesítette.

 

 1. § Felelősség

7.1 Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Miklós Pince kártérítési felelőssége – ideértve az

Általános szerződési feltételek megszegéséből eredő kártérítési felelősséget is – az alábbira

korlátozott:

- a vásárló által az áru ellenértékeként a Miklós Pince részére megfizetett összeg, továbbá

- a vásárló oldalán a hibás áru visszaküldésével kapcsolatban felmerült költség.

A Miklós Pince bármely áru kicserélésére vagy bármely összeg visszatérítésére jogszabály eltérő

rendelkezése hiányában kizárólag a jelen Általános szerződési feltételekben foglaltak szerint

köteles.

 

7.2. A Miklós Pince nem tud felelősséget vállalni azért, ha a terméknek az Ön által meghatározottak

szerinti kézbesítését követően a termék elveszik, vagy a termék megsérül.

 

 1. § Honlap és katalógus

8.1 A Miklós Pince által értékesített áruk köre bármikor megváltoztatható. A Miklós Pince mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon naprakész információkat nyújtson, de az ott leírtak csak tájékoztatásul szolgálnak és az Ön előzetes értesítése nélkül is bármikor megváltoztathatók. A honlapon található fényképek túlnyomórészt a tényleges állapotnak megfelelőek, azonban kisebb eltérések előfordulhatnak színben, formában, illetve méretben.

 

8.2 A honlap tartalma kizárólag arra vonatkozik, aki a szállítási területen belülről (azaz

Magyarország területéről) látogatja a honlapot. A Miklós Pince nem vállal felelősséget azon

honlapok tartalmáért, melyekre a honlapon szereplő linkről lehet továbblépni.

 

8.3 Amennyiben a honlapon található tanács vagy egyéb információ magyarázatot vagy

megerősítést igényel, a Miklós Pince azt kéri, hogy további tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a

Miklós Pince ügyfélszolgálatával. A Miklós Pince nem felelős semmilyen olyan veszteségért, kárért vagy sérelemért, amely a honlapon szereplő tanácsok vagy egyéb információk követése

következtében keletkezett.

 

 1. § Adatkezelés

9.1 A Miklós Pince tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. A Miklós Pince személyes adatainak kezelőjeként bejelentkezett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, az

adatkezelés 478546 szám alatt nyilvántartásba vételre került. A Wines n’ Rosesról bonyolított

ügyletekkel kapcsolatban a Miklós Pince az Ön személyes adatait mindenkor bizalmasan kezeli, az

adatvédelmi tájékoztatóban a magyar jogszabályokban és az Európai Unió jogi

normáiban előírtak szerint.

 

 1. § Szellemi tulajdon

10.1 A honlapot található tájékoztatók, tanácsok és egyéb közlemények kizárólag az Ön személyes

használatára és tájékoztatására szolgálnak. Mindezen információk megfelelően kezelve jó

tanácsok gyűjteményének tekintendők, azonban semmiképpen sem többnek annál.

 

10.2 A honlap minden írott-, képi- és design tartalma, a katalógusok és mindennemű egyéb

publikációk, az előzőekben írtak valamennyi elrendezése és választéka, továbbá minden

szoftfver alkalmazás, amely szerzői joggal védett, a Miklós Pince szellemi tulajdonát képezi, illetve

azok szellemi tulajdonát, akik biztosították a felhasználás jogát a Miklós Pince számára. A fenti

körbe tartozó szellemi alkotások jogi védelem alatt állnak, e körben a Miklós Pince, illetve az egyéb

jogosultak minden jogukat fenntartják.

 

10.3 A honlap egyetlen része sem másolható sem mechanikusan, sem elektronikusan (ideértve a

fénymásolást is), sem bármely egyéb módon a Miklós Pince vagy a szerzői jog jogosultja előzetes,

írásbeli hozzájárulása nélkül.

 

10.4 A honlapon, a katalógusokban és / vagy a más publikációkban szereplő minden név, logo,

szlogen vagy egyéb sajátos megjelölés a Wines n’ Roses vagy a hozzá kapcsolódó személy vagy

szervezet szellemi terméke. Ezen szellemi termékek engedély nélküli felhasználása jogellenes.

A jelen Általános szerződési feltételek alapján Ön vállalja, hogy nem vesz részt abban, illetve

harmadik felet sem támogat vagy segít abban, hogy másolja, sokszorosítsa, nyilvánosság

részére továbbítsa, közvetítse, terjessze, átdolgozza, vagy kereskedelmi célra használja a

fentiekben körülírt szellemi termékeket. A jelen Általános szerződési feltételek alapján Ön

vállalja, hogy amennyiben Ön tudomást szerez az előzőekben írtak szerinti magatartásról, úgy

erről a Miklós Pincét haladéktalanul értesíti.

 

10.5 A jelen Általános szerződések alapján Ön feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz,

hogy az Ön által a Wines n’ Roses honlapjára feltöltött anyagokat a Miklós Pince és a Miklós Pince által erre

felhatalmazottak külön ellenszolgáltatás és időbeli korlátozás nélkül, a Föld minden

országában, mind a Wines n’ Roses honlapján, mind egyéb módon felhasználják. Az előzőekben adott

felhasználási engedély kiterjed különösen az anyagok másolására, sokszorosítására,

nyilvánosság részére továbbítására, közvetítésére, terjesztésére, átdolgozására vagy

kereskedelmi célra való használatára.

 

 1. § Általános rendelkezések

11.1 A jelen Általános szerződési feltételekre és a Wines n’ Roses honlapjának használatára a magyar jog

rendelkezései vonatkoznak. Bármely, a jelen Általános szerződési feltételekből eredő vagy

azzal kapcsolatos jogvita elbírálására a Miklós Pince Kft. székhelye szerint illetékes

magyar bíróság rendelkezik illetékességgel.

 

11.2 Amennyiben akár Ön, akár a Miklós Pince nem tudja érvényesíteni jogait a jelen Általános

szerződési feltételek alapján, úgy ez nem képezi akadályát annak, hogy a jogok

érvényesítésére később sor kerüljön.

 

11.3 Amennyiben a bíróság vagy más illetékes hatóság a jelen Általános szerződési feltételek

bármely rendelkezését érvénytelennek, jogellenesnek vagy érvényesíthetetlennek minősíti,

úgy az adott rendelkezést a szerződő felek nem tekintik a jelen Általános szerződési feltételek

részének, azonban ez nem befolyásolja az Általános szerződési feltételek további

rendelkezéseinek érvényességét, jogszerűségét vagy érvényesíthetőségét, sőt még azt sem

jelenti, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy érvényesíthetetlennek minősített

rendelkezés más jogrendben nem minősülhet érvényesnek, jogszerűnek vagy

érvényesíthetőnek.

 

11.4 A Miklós Pince nem tartozik felelősséggel és nem számít a jelen Általános szerződési feltételek

megszegésének a hibás vagy meghiúsult teljesítés, amennyiben ezek oka a Miklós Pince vagy

teljesítési segédei érdekkörén kívül esik, ideértve a vis maior eseteit, így különösen, de nem

kizárólagosan a lázadás, az ipari vita, a felkelés, az árvíz esetét vagy azt az esetet, ha a

szerződésszerű teljesítést valamely jogszabályi előírás változása akadályozza.

 

11.5 Ön a jelen Általános szerződési feltételek alapján vállalja, hogy kártalanítja a Miklós Pincét és /vagy a hozzá kapcsolódó vállalkozásokat, ezek tisztségviselőit, vezetőit és alkalmazottait, ez

irányú igény esetén haladéktalanul, minden követelés, kötelezettség, kár, költség és kiadás

alól, beleértve a jogi költségeket is, amelyek a jelen Általános szerződési feltételek

megszegéséből vagy bármely egyéb kötelezettség megszegéséből vagy a Wines n’ Roses honlapjának

jog- vagy rendeltetésellenes használatából származnak.

 

11.6 A Miklós Pincénél a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló

törvényben írtak szerinti magatartási kódex került bevezetésre. Ön postai úton, e-mailben

vagy faxon, ingyenesen igényelheti a magatartási kódex megküldését. Ez irányú igénye

esetén a MiklósPince az igénybejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül megküldi Önnek a magatartási kódexet.

 

11.7 Amennyiben a Miklós Pince megtagadja az Ön panaszában foglaltak teljesítését vagy panaszát nem megfelelő módon kezeli, Ön a panasz kivizsgálása iránt a Fejér Megyei Békéltető Testülethez

(székhely: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

telefonszám: +36 22 510-310, fax: +36 22 510 312, e-mail: bekeltetes@fmkik.hu, honlap:

www.bekeltetes.hu) fordulhat.

 

Kiegészítő Rendelkezések

 1. A jelen Kiegészítő Rendelkezések a Miklós Pince Kft. által végzett áru étékesítésre

és szolgáltatás nyújtásra vonatkozó Általános szerződési feltételekhez kapcsolódnak.

A Miklós Pince Kft. Magyarországon 07-09-017950 cégjegyzékszám alatt

nyilvántartásba vett gazdasági társaság, székhelye: 8060 Mór, Ezerjó u. 3.

A székhelyen személyes ügyfélfogadás előre egyeztetett időpontban történik.

 1. A  termékek magyarországi értékesítéséhez kapcsolódó tevékenységet, beleértve az

ügyfélszolgálati tevékenységet is, a Miklós Pince Kft. végzi. Az áruk visszaküldési

címe: Miklós Pince Kft. 8060 Mór, Ezerjó utca 3.

A megrendelésekhez kapcsolódó panaszait a Miklós Pince Kft. felé a mikloscsabi@gmail.com email

címre tudja megküldeni, illetve ügyfélszolgálatunkat a +36 20 315 2003 telefonszámon érheti el.